el-GRen-US
Language
Search
× Search
Κυριακή, 20 Μαΐου 2018
Βουλή των Ελλήνων
/ Κατηγορίες: Έργα υπό υλοποίηση

“ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ 2016-2018”

Η Δράση υλοποιείται από την Ανεξάρτητη Αρχή Συνήγορος του Πολίτη (Κύριος της Δράσης) σε συνεργασία με την ΥΕΕΠ της Βουλής των Ελλήνων (Δικαιούχος της Δράσης), στο πλαίσιο Προγραμματικής Συμφωνίας που υπογράφηκε στις 23 Μάϊου 2014 και τροποποιήθηκε στις 22 Ιανουαρίου 2018.

Στην Ανεξάρτητη Αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη, με το άρθρο 23 παρ.6 του Ν.3907/11, έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα  του εξωτερικού ελέγχου (external monitoring) της αναγκαστικής απομάκρυνσης (επιστροφής) αλλοδαπών τρίτων χωρών στις χώρες προέλευσής τους, ως βασική εγγύηση νομιμότητας και διαφάνειας της διαδικασίας και διασφάλισης των δικαιωμάτων των αλλοδαπών.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο της αρμοδιότητας αυτής και της συγχρηματοδοτούμενης Δράσης,  υλοποιεί τα ακόλουθα :

α) οργανώνει επιτόπιες επισκέψεις σε προαναχωρησιακά κέντρα κράτησης προς επιστροφή αλλοδαπών

β) διενεργεί τον προαναχωρησιακό έλεγχο με τη συμμετοχή στελεχών του, ως παρατηρητών, σε επιχειρήσεις αναγκαστικής απομάκρυνσης αλλοδαπών τρίτων χωρών δια ξηράς, αέρος ή θαλάσσης

γ) καταρτίζει και εκδίδει, στα ελληνικά και αγγλικά, ετήσιες και όπου απαιτείται ενδιάμεσες εκθέσεις του εξωτερικού μηχανισμού ελέγχου επιστροφών, καθώς και λοιπό ενημερωτικό υλικό

δ) σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των στελεχών του, που εμπλέκονται στις αναγκαστικές επιστροφές

ε) διοργανώνει εκδηλώσεις ενημέρωσης και συναντήσεις εργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στις διαδικασίες ή στην  στρατηγική των επιστροφών φορείς του Δημοσίου, της διεθνούς κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών

 

Σκοπιμότητα της δράσης:

Η υλοποίηση της Δράσης αποσκοπεί στην ανάπτυξη και λειτουργία ενός αξιόπιστου συστήματος εξωτερικού ελέγχου, το οποίο θα συμβάλει στην αναγκαία λογοδοσία και διαφάνεια των διαδικασιών επιστροφής από την ελληνική αστυνομία και εν τέλει στην αξιοπιστία και βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος επιστροφών με σεβασμό της νομιμότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προς πλήρη συμμόρφωση με τις επιταγές της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ.

Παραδοτέα:

Τα παραδοτέα της Δράσης ανά πακέτο εργασίας, όπως αυτά περιγράφονται στο εγκεκριμένο τεχνικό Δελτίο  και στην σχετική Απόφαση Υλοποίησης του Έργου με Ίδια Μέσα, έχουν ως εξής:

Π1.   Διενέργεια επισκέψεων,  ελέγχων και επιτόπιων αυτοψιών, με χρήση διερμηνέα όπου απαιτείται, και προμήθεια επικοινωνιακού  εξοπλισμού

Π1.1 Περιοδικές, ανά τρίμηνο, Εκθέσεις με τα ευρήματα και τα συμπεράσματα των διενεργηθεισών αυτοψιών στο προηγούμενο τρίμηνο αναφοράς. Σύνολο εκθέσεων 8 στη διετία.

Π1.2  Κάλυψη αναγκών διερμηνείας σε 44 επισκέψεις – ελέγχους (22 κατ’ έτος),  η οποία θα βεβαιώνεται ανά περίπτωση στις αντίστοιχες τρίμηνες εκθέσεις συμπερασμάτων και παρατηρήσεων των ελεγκτών του Συνηγόρου του Πολίτη.

Π1.3 Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός και συνδέσεις [3 κινητά τηλέφωνα (SMARTPHONES), 3 φορητοί υπολογιστές (LAPTOPS), 3 TABLETS, 3 συνδέσεις κινητών τηλεφώνων και TABLETS για 24 μήνες και μία τηλεπικοινωνιακή κάρτα προπληρωμένου χρόνου ομιλίας με δυνατότητα επικοινωνίας στα κράτη επιστροφών των αλλοδαπών (Πακιστάν, Αρμενία, Τουρκία, Γεωργία, Νιγηρία κλπ)].

Π2.   Εκδόσεις και ενημερωτικό υλικό

Π2.1 Δύο ετήσιες εκθέσεις του μηχανισμού εξωτερικού ελέγχου επιστροφών στα ελληνικά και στα αγγλικά (30 σελ. περίπου, 500 αντίτυπα)

Π2.2 Δίγλωσσο ενημερωτικό τρίπτυχο φυλλάδιο 6.000 αντίτυπα

Π3.   Υποστηρικτικές δράσεις

Π3.1 : Φάκελος με το εκπαιδευτικό υλικό σεμιναρίου (σύνολο 2)

Εκθέσεις συμμετοχής σε σεμινάρια στο εξωτερικό ή βεβαιώσεις συμμετοχής σε εκπαιδεύσεις όπου είναι εφικτό (6 x 2 άτομα συνολικά 12).

Π3.2 : Φάκελος ημερίδας – συνάντησης εργασίας (2 συνολικά).

 

Υπεύθυνες Δράσης: Ράπτη Κωνσταντίνα (ΥΕΕΠ/ΒτΕ) – Διάφα Λιάνα (Συνήγορος του Πολίτη)

Προϋπολογισμός: 169.000,00 €

Χρηματοδότηση: Η Δράση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος «Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020» και η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής  Ένωσης ανέρχεται σε ποσοστό 75%.

Διάρκεια: 1-2-2017 έως 31-12-2018

Επόμενο άρθρο "Περαιτέρω ενίσχυση του Κοινοβουλίου της Αλβανίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής της ένταξης (Κοινοβούλιο Αλβανίας)"
Print
143

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

logo

 

Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Βουλή των Ελλήνων

Όροι χρήσηςPrivacy StatementCopyright 2018 Βουλή των Ελλήνων
Back To Top