Γλώσσα
Search
× Search
Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2018

Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

EasyDNNRotator

Νέα

PROBLEM BASED TRAINING ON THE DATA PROTECTION REFORM PACKAGE IN GR AND CY (TRAIN GR-CY)

Περίληψη

Στο πλαίσιο του εν λόγω έργου θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες δράσεις:

α) εκπαιδευτικά σεμινάρια για υπεύθυνους προστασίας δεδομένων, δικαστές και δικηγόρους στην Ελλάδα και στην Κύπρο

β) διοργάνωση διακρατικής συνάντησης για την ανταλλαγή καλών πρακτικών και τη διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος

γ) ανάπτυξη εγχειριδίου για υπεύθυνους προστασίας δεδομένων, δικηγόρους και δικαστές για την αποτελεσματική εφαρμογή του νέου Κανονισμού.

Science meets Parliaments - Science meets Regions pilot project – Greece

Περίληψη

Το έργο «Η επιστήμη συναντά τα Κοινοβούλια / Η επιστήμη συναντά τις Περιφέρειες» έχει ως αντικείμενο τη διοργάνωση διεθνούς ημερίδας στο Μέγαρο της ΒτΕ για την ενίσχυση των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Ενσωμάτωσης των Μεταναστών στην Ελλάδα

ManyLaws – EU-wide Legal Text Mining using Big Data Processing Infrastructures

Περίληψη

Στο πλαίσιο του έργου  θα δημιουργηθεί η πλατφόρμα (Manylaws) που θα προσφέρει μια σειρά υπηρεσιών για Κοινοβούλια, δημόσιους φορείς και οργανισμούς, πολίτες και επιχειρήσεις που θα βασίζονται σε τεχνολογίες “εξόρυξης” κειμένων (text mining), προηγμένης επεξεργασίας (advanced processing) και σημασιολογικής ανάλυσης (semantic analysis) των νόμων της Ε.Ε., της Ελλάδας και της Αυστρίας.

Προκήρυξη για την ανάδειξη Αναδόχου για την κατασκευή του έργου: Αποκατάσταση και Διαρρύθμιση Διατηρητέου Κτηρίου επί της οδού Φιλελλήνων 23

Περίληψη

Η Βουλή των Ελλήνων/ Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων δημοσιεύει την παρακάτω Προκήρυξη για την ανάδειξη Αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση και Διαρρύθμιση Διατηρητέου Κτηρίου επί της οδού Φιλελλήνων 23» με προϋπολογισμό 4.082.486,77 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Τεύχος της Διακήρυξης του διαγωνισμού (1/2018).

Η παρούσα προκήρυξη του διαγωνισμού συντάχθηκε σύμφωνα με το Μέρος Γ του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος  Α του ν.4412/2016 και σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής των Ελλήνων Μέρος Β΄ (ΦΕΚ 51/Α/97), όπως ισχύει σήμερα.

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2016-2020

Περίληψη

Το έργο αφορά την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την σύνταξη του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου της Βουλής των Ελλήνων για την περίοδο 2015 - 2020

Το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό αυτό Σχέδιο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, ενότητες όπως, ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, SWOT ανάλυση, διατύπωση του Οράματος, της Αποστολής και των Αξιών – Θεμελιωδών Αρχών που διέπουν τη Βουλή των Ελλήνων, ανάλυση των Στρατηγικών επιλογών και στόχων– κατευθύνσεων, ανάλυση των Στρατηγικών τακτικών για την υλοποίηση της Στρατηγικής και τέλος την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου.

 

"Ενεργειακή Αναβάθμιση του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων"

Περίληψη

Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων με παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) στο σύστημα Ψύξης, ΕΞΕ στο κέλυφος του κτιρίου (θερμομόνωση δώματος/ νέα κουφώματα στις όψεις), Σύστημα αυτοματισμού BMS (με διασύνδεση στο σύστημα φωτισμού, ψύξης, θέρμανσης).

«Αποκατάσταση και διαρρύθμιση του διατηρητέου κτηρίου επί της οδού Φιλελλήνων 23»

Περίληψη

Αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση και διαρρύθμιση του διατηρητέου κτηρίου επί της οδού Φιλελλήνων 23 στην Αθήνα. Το κτήριο ανεγέρθηκε περίπου την δεκαετία του 1920 και έγινε προσθήκη Γ ορόφου το 1930. Το κτήριο κηρύχθηκε διατηρητέο το 1991 και  περιήλθε στην ιδιοκτησία της Βουλής των Ελλήνων το 1996.
RSS
12345678

Text/HTML

Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Βουλή των Ελλήνων

Βουλή των Ελλήνων

Βουλή των Ελλήνων

Όροι χρήσηςΠολιτική ΑπορρήτουCopyright 2018 Βουλή των Ελλήνων
Επιστροφή πάνω