el-GRen-US
Γλώσσα
Search
× Search
Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024

ΕΣΠΑ

Βουλή των Ελλήνων
/ Κατηγορίες: Νέα

Ενεργειακή Αναβάθμιση του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων

ΠΡΟΣΟΧΗ

Επισημαίνουμε ότι η διαδικασία θα συνεχιστεί μέσω του ειδικού, δημόσια προσβάσιμου, χώρου Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) - Δημόσια Έργα της Πύλης www.promitheus.gov.gr (αναζήτηση με α/α: 86380).


ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η Βουλή των Ελλήνων/ Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων δημοσιεύει την παρακάτω Προκήρυξη για την ανάδειξη Αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων» με προϋπολογισμό 2.794.020,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Τεύχος της Διακήρυξης του διαγωνισμού (1/2019).

Η παρούσα προκήρυξη του διαγωνισμού συντάχθηκε σύμφωνα με το Μέρος Γ του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος  Α του ν.4412/2016 και σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής των Ελλήνων Μέρος Β΄ (ΦΕΚ 51/Α/97), όπως ισχύει σήμερα.

 

  1. Επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας της Αναθέτουσας Αρχής.

Βουλή των Ελλήνων/ Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Βασιλίσσης Σοφίας 11, 1ος όροφος ΤΚ, 106 71Αθήνα, Ελλάδα,

Υπεύθυνοι: Μ. Οικονόμου & Β. Τσομπανίδης (τηλ +30 2103735086, +30 2103735120, Φαξ +30 2103735095)

Γραμματεία: τηλ +30 210 3735317,Φαξ +30 2103735081

email: energeiako_bte@parliament.gr     

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://yeep.parliament.gr

 

2. Επιλεγείς τρόπος σύναψης της σύμβασης.

α) Ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 121 του ν. 4412/2016

και του κανονισμού της Βουλής Μέρος Β΄ (ΦΕΚ 51/Α/97), όπως ισχύει.

β) Τύπος σύμβασης, για τη σύναψη της οποίας γίνεται η πρόσκληση υποβολής προσφορών:

Σύμβαση Κατασκευής Δημοσίου Έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων». Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

 

 3. Τόπος εκτέλεσης των εργασιών.

α) Το έργο θα εκτελεσθεί στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων στην οδό Βασ. Σοφίας 2 του Δήμου Αθηναίων, Νομού Αττικής, Ελλάδα.

Κωδικός NUTS: GR30 EL303.

β) Φύση και έκταση των εργασιών, γενικά χαρακτηριστικά του έργου.

Η Βουλή των Ελλήνων (Ανεξάρτητη Δημόσια Υπηρεσία) στεγάζεται στο Διατηρητέο κτίριο των παλαιών ανακτόρων που θεμελιώθηκε το 1836 και αποτελεί σήμερα τον χώρο άσκησης της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας της Ελληνικής Δημοκρατίας. Αντικείμενο της πράξης είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων, ενώ οι προτεινόμενες παρεμβάσεις/μέτρα είναι οι εξής:

1) Εξοικονόμηση Ενέργειας (ΕΞΕ) στο σύστημα Ψύξης,

2) ΕΞΕ στο κέλυφος του κτιρίου (θερμομόνωση δώματος/ νέα κουφώματα στις όψεις), και

3) Σύστημα αυτοματισμού BMS (με διασύνδεση στο σύστημα φωτισμού, ψύξης, θέρμανσης). Το συνολικό εμβαδόν του κτιρίου είναι 27.023 τ.μ ενώ οι θερμαινόμενοι/ψυχόμενοι χώροι στους οποίους επικεντρώνονται οι παρεμβάσεις είναι 24.943τ.μ.

Από την προσομοίωση που πραγματοποιήθηκε και το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) που εκδόθηκε, η ενεργειακή του τάξη είναι Δ. Με τα προτεινόμενα μέτρα η επιτυγχανόμενη ΕΞΕ θα είναι τουλάχιστον 30% ενώ η ενεργειακή του τάξη θα ανέβει τουλάχιστον μια (1) ενεργειακή κατηγορία .

Κωδικοί CPV:

45331000-6   Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού

45453000-7   Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης

 

4. Προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε επτακόσιες τριάντα (730) ημερολογιακές ημέρεςαπό την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

 

5. Οι συγγραφές υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη της σύμβασης μπορούν να ζητηθούν από:

α) Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr ,

στον αντίστοιχο χώρο «Δημόσιοι και Διεθνείς Διαγωνισμοί» στη Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων http://www.hellenicparliament.gr/Enimerosi/Diakirykseis-kai-Proskliseis/Diakirykseis-Diagonismon/ ,

καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://yeep.parliament.gr/el-gr/

β) Τα σχέδια της τεχνικής μελέτης διατίθενται ηλεκτρονικά από τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Βουλής/ Τμήμα Ηλεκτρολογίας- Μηχανολογίας, οδός Βασιλίσσης Σοφίας 2 (Μέγαρο Βουλής) γραφείο Μ60, πληροφορίες Μποζίκας Γεώργιος τηλ.:210 3707575, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

γ) Όλοι οι ενδιαφερόμενοι συνίσταται να επισκεφθούν τους χώρους του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων προκειμένου να λάβουν γνώση όλων των γενικών και ειδικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου. Παράλειψη του Αναδόχου για ενημέρωσή του, με κάθε δυνατή πληροφορία, αναφορικά με τους όρους της Σύμβασης, δεν απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του με τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

δ) Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης. Για τον σκοπό αυτό, κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνει τα ανωτέρω.

ε) Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την Παρασκευή 05/12/2019 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες, που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 09/12/2019.

 

6. Ημερομηνία λήξης της υποβολής των προσφορών.

α) Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:59:59.

Οι προσφορέςυποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται ανωτέρω, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

β) Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

γ) Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 12η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00:00.

Τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται ανωτέρω, προβαίνουν σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου “Οικονομική Προσφορά”.

 

7. Απαιτούμενες εγγυήσεις και εξασφαλίσεις:

α) Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με  τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων εξήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (45.064,84€) ευρώ.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 13/09/2020.

β) Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

 

8. Εκτιμώμενη συνολική αξία

Αξία 2.794.020,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α)

 

 9. Χρηματοδότηση

Το έργο αποτελεί μέρος της Πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων» με κωδικό ΟΠΣ 5027217. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»), κωδ. ΣΑ: Ε2001, κωδ. εναρίθμου: 2018ΣΕ20010000. Η θετική γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής ή η τεκμαιρόμενη θετική γνώμη αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της πράξης.

 

  1. Δικαιούμενοι συμμετοχής

​1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και που είναι εγκατεστημένα:

α) σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείταιοι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στις κατηγορίες έργου του άρθρου 21 της Διακήρυξης. Ως προς την επαγγελματική καταλληλότητα κάθε μέλος της ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένο στο Μ.Ε.Ε.Π. σε μια τουλάχιστον από τις κατηγορίες που αφορά στο υπό ανάθεση έργο αλλά και αθροιστικά να καλύπτονται όλες οι κατηγορίες του έργου (Εγκ. ΕΑΑΔΗΣΥ αρ. πρωτ. 5036/28.09.2018). Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Για Κοινοπραξία επιχειρήσεων, εφόσον της ανατεθεί η σύμβαση, ισχύουν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 140 του ν. 4412/2016.

 

11. Οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια:

Για τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς (μεμονωμένους) απαιτούνται κατ’ ελάχιστον:

(α) Για την κατηγορία Οικοδομικών

Καταθέσεις τουλάχιστον 50.000,00€ ή πάγια στοιχεία συνολικής αξίας 50.000,00€ ή σωρευτικά καταθέσεις και πάγια στοιχεία συνολικής αξίας 50.000,00€

(β) Για την κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικώνκαι τα δύο Ι & ΙΙ ως κάτωθι αναφερόμενα

Ι. Ίδια κεφάλαια ελάχιστου ύψους 375.000,00€. Από τα ίδια κεφάλαια εξαιρούνται τα ποσά του μετοχικού κεφαλαίου για τα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καταβολής τους και πιστοποίησής τους από τις εποπτικές αρχές.

ΙΙ. Αξία παγίων στοιχείων ελάχιστου ύψους 75.000,00€.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων οι ως άνω απαιτήσεις θα πρέπει να πληρούνται από ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης για κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες (Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών) κατά τρόπον ώστε, σε κάθε περίπτωση, να πληρούνται αθροιστικά όλες οι αναφερόμενες απαιτήσεις.

Οι ανωτέρω απαιτήσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα αναλυτικά στις διατάξεις των άρθρων 99 και 100 του ν. 3669/2008, όπως ισχύουν.

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει.

 

12. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: Για τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς (μεμονωμένους και ενώσεις) απαιτείται,

i) Για τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς (μεμονωμένους):

(α) Για την κατηγορία Οικοδομικών, κατ’ ελάχιστον στελέχωση 1 Μηχανικού με 11ετή τουλάχιστον εμπειρία, ή 2 Μηχανικών με 8ετή τουλάχιστον εμπειρία για έκαστο εξ αυτών, ή 1 Μηχανικού με 8ετή τουλάχιστον εμπειρία και 2 Μηχανικών με 3ετή τουλάχιστον εμπειρία για έκαστο εξ αυτών.

(β) Για την κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών, κατ’ ελάχιστον στελέχωση 1 Μηχανικού με 14ετή τουλάχιστον εμπειρία και 1 Μηχανικού με 11ετή τουλάχιστον εμπειρία.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων οι ως άνω απαιτήσεις θα πρέπει να πληρούνται από ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης για κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες (οικοδομικών και Η/Μ εγκαταστάσεων) κατά τρόπον ώστε, σε κάθε περίπτωση, να πληρούνται αθροιστικά όλες οι αναφερόμενες απαιτήσεις.

Οι ανωτέρω απαιτήσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με όσα αναλυτικά ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 99 και 100 του ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ii ) Δεδομένης της σπουδαιότητας και της ιστορικής σημασίας του διατηρητέου κτηρίου του Μεγάρου της Βουλής καθώς και των ιδιαίτερων απαιτήσεων που προκύπτουν από την αναγκαιότητα εκτέλεσης των εργασιών εξασφαλίζοντας παράλληλα την απρόσκοπτη λειτουργία του κοινοβουλίου, κατ’ εφαρμογή των οριζόμενων στις διατάξεις του ν. 4412/2016 και κατόπιν σχετικής απόφασης του Προέδρου της Βουλής με τη σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου της Βουλής των Ελλήνων, η Βουλή των Ελλήνων θέτει, επί ποινή αποκλεισμού, πρόσθετο όρο για κάθε μεμονωμένο οικονομικό φορέα που συμμετέχει στο κομμάτι της τεχνικής και επαγγελματικής εμπειρίας των Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών. Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς δημόσια ή και ιδιωτικά έργα εγκαταστάσεων κλιματισμού συνολικού προϋπολογισμού τουλάχιστον 600.000€ (χωρίς ΓΕ&ΟΕ, Αναθεώρηση, Απρόβλεπτα και ΦΠΑ). Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που οι εγκαταστάσεις κλιματισμού πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο ευρύτερων έργων, για το άθροισμα υπολογίζεται μόνο το κόστος των εγκαταστάσεων κλιματισμού.

Στο ποσόν των 600.000€ θα πρέπει να περιλαμβάνονται αθροιστικά εγκαταστάσεις συστημάτων κλιματισμού:

(α) σύστημα κλιματισμού πολυδιαιρούμενου τύπου πολλαπλών κλιματιζομένων ζωνών (VRF) ύψους τουλάχιστον 150.000€ (χωρίς ΓΕ&ΟΕ, Αναθεώρηση, Απρόβλεπτα και ΦΠΑ),

(β) εγκαταστάσεις κλιματισμού νερού (υδρόψυκτων ή αερόψυκτων ψυκτικών συγκροτημάτων, αντλιών θερμότητας νερού, ΚΚΜ νερού, FCU κλπ) τουλάχιστον 150.000€ ( χωρίς ΓΕ&ΟΕ, Αναθεώρηση, Απρόβλεπτα και ΦΠΑ).

13. Χρόνος ισχύος των προσφορών

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα 8 μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

 

14. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης

Το κριτήριο βάσει των οποίων, θα γίνει η ανάθεση της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

 

15. Διαδικασίες προσφυγής:

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Ε.Ε.Π.Π.) της Βουλής των Ελλήνων (ΦΕΚ 48/Υ.Ο.Δ.Δ./31.01.2018, όπως ισχύει) κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Η προδικαστική προσφυγή, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της αντίστοιχης λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Ε.Ε.Π.Π.) της Βουλής των Ελλήνων (ΦΕΚ 1051/Β/29.03.2019, όπως ισχύει). 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 11 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Ε.Ε.Π.Π.) της Βουλής των Ελλήνων (ΦΕΚ 1051/Β/29.03.2019, όπως ισχύει).

 

16. Εναλλακτικές προσφορές

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

 

17. Η διακήρυξη δημοσιεύεται στον Ελληνικό τύπο στις 15/11/2019.

Ημερομηνία ανάρτησης ΕΣΗΔΗΣ 15/11/2019.

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Print
5309

Έγγραφα

Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Βουλή των Ελλήνων

Όροι χρήσηςΠολιτική ΑπορρήτουCopyright 2024 Βουλή των Ελλήνων
Επιστροφή πάνω